Diptera

Xylophagidae


Dialysis dispar
View Specimen Records
Xylophagus cinctus
View Specimen Records
Xylophagus decorus female
View Specimen Records
Xylophagus decorus male
View Specimen Records
Xylophagus gracilis female
View Specimen Records
Xylophagus gracilis male
View Specimen Records
Xylophagus nitidus
View Specimen Records
Xylophagus reflectens
View Specimen Records