Diptera

Oestridae


Cephenemyia apicata male
View Specimen Records
Cephenemyia trompe
View Specimen Records
Cuterebra approximata
View Specimen Records
Cuterebra emasculator female
View Specimen Records
Cuterebra fontinella
View Specimen Records
Cuterebra grisea
View Specimen Records
Cuterebra tenebrosa
View Specimen Records
Gasterophilus haemorrhoidalis male
View Specimen Records
Gasterophilus intestinalis
View Specimen Records
Gasterophilus nasalis
View Specimen Records
Hypoderma bovis
View Specimen Records
Hypoderma lineata
View Specimen Records
Hypoderma tarandi female
View Specimen Records
Oestrus ovis
View Specimen Records